Newsletter subscribe
Universe

กำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล#2 กฎการเคลื่อนที่และกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน

Posted: 09/11/2019 at 11:51   /   Origin and Evolution of The Universe, Universe

เราทราบกันดีแล้วว่า เซอร์ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton; 1641 – 1725 ) เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกจากการที่ผลแอปเปิ้ลตกลงมาขณะเขานั่งใต้ต้นแอปเปิ้ล นิวตันเป็นทั้งนักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักปรัชญา และนักเล่นแร่แปรธาตุชาวอังกฤษ ในปี 1687 นิวตันได้ตีพิมพ์หนังสือ “Mathematical Principles of Natural Philosophy” หนึ่งในหนังสือที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (Newton’s law of motion) และกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน (Newton‘s law of universal gravitation) นิวตันแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆบนโลกและในจักรวาลล้วนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติชนิดเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องระหว่างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเขากับกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ ซึ่งช่วยยืนยันแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล และทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากในการศึกษาจักรวาลวิทยา (cosmology)    Florence + The Machine – No Light, No Light    กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (Newton‘s laws of […]

No Comments read more

กำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล#1 จักรวาลวิทยาสมัยโบราณ

Posted: 01/11/2019 at 16:50   /   Featured, Origin and Evolution of The Universe, Universe

M83 – Wait  – “This song makes me want to fly to the edge of the universe. There are somethings waiting to be discovered”     จักรวาลของเราประกอบด้วย อวกาศ (space) เวลา (time) และสิ่งที่อยู่ในจักรวาล ได้แก่ ดาวเคราะห์ (planets) ดาวฤกษ์ (stars) กาแลคซี (galaxies) สสารมืด (dark matter) ซึ่งเป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นได้ และพลังงานรูปแบบอื่นๆ จักรวาลวิทยา (Cosmology) คือการศึกษาจักรวาลและส่วนประกอบของมัน การกำเนิดของจักรวาล การวิวัฒนาการของจักรวาล และอนาคตของจักรวาลจะเป็นอย่างไร ปัจจุบันเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการศึกษาจักรวาลคือกระบวนการทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาจักรวาลก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพราะในช่วงเวลานั้นมีทฤษฎีใหม่ๆที่ให้การอธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลมากขึ้น เช่น […]

No Comments read more